28 marca 2018

Dyplomowanie

 1. Regulamin dyplomowania na Politechnice Łódzkiej, Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji   Regulamin dyplomowania
 2. Instrukcja budowania bazy literaturowej   Instrukcja dostępu do bazy artykułów naukowych

UWAGI OGÓLNE

wersja PDF:     Wytyczne dla prac dyplomowych

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Ogólne wymagania edytorskie w stosunku do prac dyplomowych na Wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji zawarte zostały w dokumencie: http://wzip.p.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/10/regulaminem-dyplomowania-na-wydziale-zarzadzania-i-inzynierii-produkcji.docx, który jest dostępny na stronie: http://wzip.p.lodz.pl/sekcja-dyplomowa/

KONSTRUKCJA PRACY

 1. ,,Od ogółu do szczegółu’’- kolejno następujące po sobie rozdziały pracy muszą tworzyć logiczny ciąg, a zarazem wyraźnie akcentować tematykę pracy, użyte narzędzia/metody w pracy.
 2. Układ pracy:
  • Strona tytułowa (tytuł w języku polskim wraz z tłumaczeniem na j. angielski. Tłumaczenie powinno być skonsultowane i potwierdzone przez lektorat j. angielskiego),
  • Spis treści,
  • Wstęp (we wstępie należy zarysować ogólne tło badanego problemu, wskazać przesłanki wyboru tematu pracy, określić cel i zakres pracy, wskazać metody badawcze, a także przedstawić ogólne informacje o zawartości poszczególnych rozdziałów pracy),
  • Rozdziały zawierające zasadniczy tekst pracy,
  • Zakończenie (w zakończeniu należy wskazać syntetyczne wnioski wynikające z pracy oraz ewentualnie zasygnalizować możliwości przyszłościowych rozwiązań),
  • Wykaz cytowanej literatury w alfabetycznej kolejności zgodny z wymogami opisu bibliograficznego,
  • Wykaz wykorzystanych aktów prawnych (w uzasadnionych przypadkach),
  • Wykaz tablic,
  • Wykaz rysunków (schematów, map, itp.),
  • Wykaz załączników.

LITERATURA

 1. Literatura powinna być dobrana odpowiednio do tematyki pracy, należy unikać „kopiowania” zawartości stron literaturowych
 2. Opierając się na źródłach literaturowych, muszą mieć one charakter naukowy. Źródła literatury:
  1. Zasoby literaturowe Biblioteki Politechniki Łódzkiej- http://bg.p.lodz.pl/

Bazy materiałów naukowych, m.in.

 1. Scopus http://bg.p.lodz.pl/wykaz-zrodel-subskrybowanych/item/53-scopus
 2. Science Direct http://bg.p.lodz.pl/wykaz-zrodel-subskrybowanych/item/129-elsevier
 3. Wiley http://bg.p.lodz.pl/wykaz-zrodel-subskrybowanych/item/40-wiley
 4. Taylor&Francis http://bg.p.lodz.pl/wykaz-zrodel-subskrybowanych/item/53-scopus
 5. Zeszyty naukowe np. WZIP PŁ http://zeszyty.woiz.pl/
 6. Artykuły/materiały konferencyjne, np. http://www.ptzp.org.pl/s1/Strona_glowna
 7. Inne czasopisma naukowe, np. MPER http://mper.org/mper/   https://archivesmse.org/resources/html/cms/MAINPAGE

STYL TEKSTU

 1. Forma bezosobowa konstrukcji zdań tzn.: w badaniach analizowano, w artykule opracowano, przedstawiono wnioski.
 2. Niedopuszczalne słownictwo- wszelkie odniesienia do osoby „ja” np. zbadałem, napisałem, oceniłem oraz „my”, „nas”- np. w naszych czasach.
 3. Unikanie języka potocznego, lakonicznego, np. …rynek poligraficzny może być niezrozumiały dla osób niewtajemniczonych….
 4. W przypadku wątpliwości zachęcam do skorzystania ze słownika języka polskiego PWN. https://sjp.pwn.pl/sjp/
 5. Unikać zbyt dużych przerw między kolejnymi stronami.

 PODPISY POD RYSUNKAMI

 1. Podpis do rysunku należy umieścić w osobnej linii, w miejscu, gdzie powinien być rysunek, używając  skrótu,    Rys.  1.1.   Stosując  skrót  „Rys.”  stawiamy  kropkę  po nim i robimy odstęp. W pierwszym przykładzie po napisie „Rys. 1.99” nie stawiamy kropki, ponieważ nie ma słownego opisu, w drugim „Rys. 2.12. Schemat bardzo ważnego urządzenia” stawiamy kropkę po cyfrze 2, następnie odstęp (spacja), dalej  słowo „Schemat” – czyli poczatek opisu słownego. Na końcu opisu słownego, np. „Schemat bardzo ważnego urządzenia” nie stawiamy kropki. Należy  unikać  zbędnego  opisu  w  podpisie  rysunku,  opis  raczej  należy  umieścić w tekście i odnośnik do rysunku, np. „schemat wzmacniacza na rysunku 3.14…”
 2. Do każdego dodanego rysunku należy się odnieść w tekście pracy. Niedopuszczalne jest umieszczanie zdjęć bez opisu.
 3. Należy unikać przesadnie dużych rysunków, nie wskazujących ważnych treści

DANE

 1. Dane powinny być wiarygodne, poparte wiarygodnymi źródłami
 2. Prezentowane wykresy muszą być czytelne i wyraziste

LAYOUT

 1. W przypadku prezentowania layoutu pomieszczeń, map- podać skalę długości

 LITERATURA

Praca inżynierska 20-40 pozycji literaturowych

Praca magisterska 40-60 pozycji literaturowych

 

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

OGÓLNY SCHEMAT KONCEPCJI PRACY INŻYNIERSKIEJ

 Warunki i zasady przygotowania prac inżynierskich – wymagania podstawowe

 Temat pracy inżynierskiej powinien być zgodny z kierunkiem i specjalnością kształcenia. W pracy inżynierskiej student powinien wykazać się znajomością literatury badanego obszaru i umiejętnością zastosowania metod i narzędzi badawczych w praktyce. Powinno dominować w niej praktyczne rozwiązanie problemu typowego, a nawet rutynowego, zawierające konkretne propozycje wynikające z wykorzystania zdobytej wiedzy teoretycznej w praktyce.

W szczególnych (uzasadnionych) przypadkach praca może mieć także charakter przeglądowy, systematyzujący określony wycinek wiedzy lub praktyki. Powinna wykazać umiejętności redagowania spójnej, logicznej pracy z wykorzystaniem poprawności i profesjonalizmu językowego dyplomanta.

Rodzaje prac inżynierskich

Praca inżynierska może mieć charakter: aplikacyjny, badawczy, projektowy lub oceniający praktykę w świetle teorii.

 • Praca o charakterze aplikacyjnym winna być dedykowana konkretnemu odbiorcy (istniejąca jednostka gospodarcza, organizacja czy instytucja). Zawiera projekt oraz wdrożenie procesu lub systemu (np. komputerowego, zarządzania firmą) realizującego określone funkcje użytkowe wynikające z analizy środowiska czy potrzeb użytkownika (np. wykrycia i usunięcia przyczyn niewłaściwej jakości).
 • Praca o charakterze badawczym zawiera eksperymentalne rozwiązanie określonej hipotezy badawczej. Obejmuje koncepcję i odpowiedni dobór metod badawczych, planowanie i organizację eksperymentu, przedstawienie uzyskanych wyników, ich dyskusję oraz sformułowanie wniosków.
 • Praca o charakterze projektowym stanowi kompleksowy projekt konkretnego systemu w istniejącej lub hipotetycznej firmie (np. procesu technologicznego, wytwarzania produktu, zarządzania, komputerowego, logistycznego, organizacyjnego, itp.) bez konieczności jego realizacji.
 • Praca oceniająca praktykę w świetle teorii powinna mieć charakter polemiczny i zawierać analizę i ocenę wybranego problemu/zagadnienia praktyki gospodarczej w oparciu o koncepcje i zagadnienia teoretyczne przedstawione w literaturze tematu (opracowania książkowe, czasopisma naukowe).
 • W stosunku do inżynierskich prac dyplomowych realizowanych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych stawia się takie same wymagania, przede wszystkim wykazania umiejętności rozwiązywania zadań inżynierskich z wykorzystaniem wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz wykazaniem wiedzy i umiejętności w zakresie zastosowań rozwiązań technicznych, ekonomicznych i organizacyjnych oraz umiejętności wykorzystania współczesnych narzędzi pracy inżyniera i ekonomisty.

Praca inżynierska:

 • Jest przygotowywana samodzielnie przez studenta, pod kierunkiem promotora (opiekuna naukowego) prowadzącego seminarium dyplomowe, w ramach którego dyplomant powinien uzyskać wiedzę na temat zasad realizacji pracy.
 • Jej temat musi być związany z kierunkiem i specjalnością kształcenia studenta (jego zainteresowaniami) oraz specjalnością promotora; jest zatwierdzany przez promotora a następnie przez Dziekana.
 • Podlega recenzji przez promotora i recenzenta zaakceptowanego przez Dziekana.
 • Promotor i recenzent powinni posiadać co najmniej stopień doktora; przy czym przynajmniej jeden z nich powinien być samodzielnym pracownikiem naukowym (nauczyciel akademicki z tytułem naukowym lub stopniem naukowym dr. hab.).
 • Stanowi przedmiot dyskusji i oceny w trakcie egzaminu dyplomowego.

Prace inżynierskie na kierunku: Zarządzanie i inżynieria produkcji powinny mieć charakter techniczny lub techniczno-ekonomiczny

Wymogi merytoryczne dla prac inżynierskich

Przygotowanie pracy dyplomowej powinno u studenta ukształtować umiejętności:

 • Poszerzania swej wiedzy przez samodzielne poszukiwania w istniejących opracowaniach naukowych.
 • Diagnozowania i oceny problemu w badanym podmiocie gospodarczym lub instytucji.
 • Stosowania warsztatu badawczego, a w szczególności stosowania metod pracy naukowej.
 • Identyfikacji i analizowania otaczających zjawisk, zwłaszcza tych, z którymi absolwent będzie miał do czynienia w praktycznej działalności.
 • Dostrzegania prawidłowości występujących w obrębie tych zjawisk.
 • Czynnego posługiwania się nabytą w czasie studiów wiedzą i wykorzystania jej w zastosowaniu do praktyki.
 • Właściwego wykorzystania źródeł literaturowych i powiązania problemu z literaturą przedmiotu,
 • Samodzielnego redagowania spójnych i logicznych konstrukcji za pomocą jasnego, poprawnego i precyzyjnego języka.

Praca inżynierska powinna zawierać:

 • Określenie problemu badawczego.
 • Definiowanie celu pracy.
 • Charakterystykę przedmiotu badań i opis narzędzi analitycznych (metod badawczych, technik pomiarowych, wyposażenia pomiarowego) stosowanych w pracy.
 • Prezentację wyników badań i ich analizę.
 • Sformułowanie wniosków wynikających z przeprowadzonej analizy.

 

OGÓLNY SCHEMAT KONCEPCJI PRACY MAGISTERSKIEJ

Warunki i zasady przygotowania prac magisterskich – wymagania podstawowe

Praca magisterska powinna mieć charakter poznawczy. Powinno ją cechować problemowe podejście i oryginalne ujęcie tematu związanego z kierunkiem kształcenia i kończoną specjalnością. Najważniejszym celem pracy magisterskiej jest wykazanie przez dyplomanta umiejętności samodzielnego rozwiązywania złożonych, nierutynowych zadań i trudniejszych problemów z wykorzystaniem wiedzy teoretycznej nabytej na studiach II stopnia.

Rodzaje prac magisterskich

Praca magisterska może mieć charakter aplikacyjny, badawczy, projektowy, oceniający praktykę w świetle teorii lub monograficzny.

 • Praca o charakterze aplikacyjnym winna być dedykowana konkretnemu odbiorcy (istniejąca jednostka gospodarcza, organizacja czy instytucja). Zawiera projekt oraz wdrożenie procesu lub systemu (np. komputerowego, zarządzania firmą) realizującego określone funkcje użytkowe wynikające z analizy środowiska czy potrzeb użytkownika (np. wykrycia i usunięcia przyczyn niewłaściwej jakości).
 • Praca o charakterze badawczym powinna wykazać umiejętność prowadzenia przez dyplomanta badań poprzedzonych studiami literaturowymi i zawierać samodzielne eksperymentalne rozwiązanie określonej hipotezy badawczej. Obejmuje koncepcję i odpowiedni dobór metod badawczych, planowanie i organizację eksperymentu, przedstawienie uzyskanych wyników, ich interpretację na podstawie danych literaturowych oraz sformułowanie wniosków.
 • Praca o charakterze projektowym stanowi kompleksowy projekt konkretnego systemu w istniejącej lub hipotetycznej firmie (np. logistycznego, organizacyjnego, zarządzania, procesu technologicznego, wytwarzania produktu, komputerowego, itp.) bez konieczności jego realizacji.
 • Praca oceniająca praktykę w świetle teorii powinna mieć charakter polemiczny i zawierać krytyczną analizę i samodzielną próbę oceny wybranego problemu/zagadnienia praktyki gospodarczej w oparciu o koncepcje i zagadnienia teoretyczne przedstawione w literaturze tematu (opracowania książkowe, czasopisma naukowe). Autor pracy powinien trafnie rozpoznać zagadnienie/problem i zaproponować jego nowe rozwiązanie lub modyfikację już istniejącego.
 • Praca o charakterze monograficznym to kompendium wiedzy ekonomicznej lub techniczno-ekonomicznej na określony temat. Oparte jest na studiach literaturowych mających na celu prezentację, usystematyzowanie i uporządkowanie aktualnego stanu wiedzy dotyczącej rozważanego w pracy problemu. Praca powinna mieć walor poznawczy oraz zawierać oryginalny wkład dyplomanta polegający na samodzielnej, krytycznej analizie zagadnienia i sformułowaniu wniosków oraz własnych propozycji na temat możliwości wykorzystania przedstawionego opracowania. Prace magisterskie tego typu mogą powstawać tylko wyjątkowo.

W stosunku do magisterskich prac dyplomowych realizowanych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych stawia się takie same wymagania. Są one zgodne z definicją warunków o przyznawaniu tytułu magistra i powinny się one charakteryzować:

 • Wykazaniem umiejętności rozwiązywania złożonych i trudniejszych zadań ekonomicznych, inżynierskich i organizatorskich z wykorzystaniem wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz metod badawczych i eksperymentalnych, a także umiejętności wykorzystania metod matematycznych i statystycznego opracowania wyników.
 • Wykazaniem wiedzy i umiejętności w zakresie zastosowań rozwiązań ekonomicznych, technicznych i organizatorskich oraz umiejętności wykorzystania współczesnych narzędzi pracy inżyniera produkcji, technologa.
 • Wykazaniem umiejętności rozwiązywania postawionych, prostszych problemów naukowych.

 Praca magisterska:

 Jest przygotowywana samodzielnie przez studenta, pod kierunkiem promotora (opiekuna naukowego) prowadzącego seminarium magisterskie, w ramach którego dyplomant powinien uzyskać wiedzę na temat zasad realizacji pracy.

 • Jej temat musi być związany z kierunkiem i specjalnością kształcenia studenta (jego zainteresowaniami) oraz specjalnością promotora; jest zatwierdzany przez promotora a następnie przez Dziekana.
 • Podlega recenzji przez promotora i recenzenta zaakceptowanego przez Dziekana.
 • Promotor i recenzent powinni posiadać co najmniej stopień doktora; przy czym przynajmniej jeden z nich powinien być samodzielnym pracownikiem naukowym (nauczyciel akademicki z tytułem naukowym lub stopniem naukowym dra hab.).
 • Stanowi przedmiot dyskusji i oceny w trakcie egzaminu dyplomowego.

Wymogi merytoryczne dla prac magisterskich

Przygotowanie pracy magisterskiej powinno u studenta ukształtować umiejętności:

 • Poszerzania swej wiedzy przez samodzielne poszukiwania w istniejących opracowaniach naukowych, głównie w czasopismach naukowych i wydawnictwach książkowych.
 • Diagnozowania i oceny problemu w badanym podmiocie gospodarczym lub instytucji.
 • Stosowania warsztatu badawczego, a w szczególności stosowania metod pracy naukowej.
 • Identyfikacji i analizowania otaczających zjawisk, zwłaszcza tych, z którymi absolwent będzie miał do czynienia w praktycznej działalności.
 • Dostrzegania prawidłowości występujących w obrębie tych zjawisk.
 • Specyfikacji zjawisk i wyciągania właściwych wniosków.
 • Czynnego posługiwania się nabytą w czasie studiów wiedzą i wykorzystania jej w zastosowaniu do praktyki.
 • Właściwego wykorzystania źródeł literaturowych i powiązania problemu z literaturą przedmiotu.
 • Samodzielnego redagowania spójnych i logicznych konstrukcji za pomocą jasnego, poprawnego języka i profesjonalnej terminologii.

Praca magisterska powinna zawierać:

 • Określenie problemu badawczego.
 • Zdefiniowanie celu pracy.
 • Charakterystykę przedmiotu badań i opis narzędzi analitycznych (metod badawczych, technik pomiarowych, wyposażenia pomiarowego) stosowanych w pracy.
 • Prezentację wyników badań i ich analizę.
 • Sformułowanie wniosków wynikających z przeprowadzonej analizy.

Układ, struktura pracy, liczba rozdziałów są uzależnione od jej charakteru (aplikacyjny, badawczy, projektowy, oceniający praktykę w świetle teorii lub monograficzny) i powinny być ustalone z promotorem. W zależności od rodzaju pracy dopuszcza się inną kolejność rozdziałów, a także inny układ formalny pracy (np.: rozdziały: Cel i zakres pracy, Metodyka mogą być umieszczone przed Przeglądem piśmiennictwa). W zależności od rodzaju pracy dopuszcza się inną kolejność rozdziałów, a także inny układ formalny pracy.

Celem studiów literaturowych jest potwierdzenie umiejętności samodzielnego zdobywania i oceny źródeł informacji, tj. zdolności ciągłego samokształcenia. Opracowanie tego rozdziału wymaga zebrania i przeanalizowania literatury dotyczącej tematu. Przegląd powinien być sporządzony na podstawie rzetelnych i zweryfikowanych źródeł informacji: podręczników akademickich, artykułów w recenzowanych czasopismach, norm, aktów prawnych itp.

W tekście pracy muszą wystąpić odwołania do wszystkich pozycji zamieszczonych w „Spisie literatury”.