Audyt systemu zarządzania jakością

Czemu służy przeprowadzanie auditów jakości?

Audit jakości służy przeprowadzeniu niezależnej i bezstronnej oceny przebiegu procesów w organizacji, poprzez zauważenie i analizę występujących w nich mocnych i słabych stron. Analiza taka pozwoli na wysnucie dalszych wniosków, które pozwolą na wprowadzenie zmian, a tym samym na dalsze doskonalenie organizacji. Audit to także ocena zgodności z kryteriami, zauważenie i ocena odstępstw od przyjętych norm i regulacji.  Przeprowadzenie procesu auditu w sposób niezależny i bezstronny pozwala na obserwacje, które w dalszym etapie pozwolą na wskazanie niezgodności. Na podstawie prowadzonych obserwacji możliwe jest także określenie skuteczności i efektywności badanych procesów. Co bardzo istotne, audit nie służy kontroli. Nie można postrzegać procesu auditu jako kontroli procesu, ponieważ zadaniem auditu jest ocena procedur kontrolnych, oprócz oceny wskazuje także zalecenia zmian w procedurach. Proces kontroli natomiast służy określeniu czy dany proces, badanych aspekt może być uznany za zgodny – proces kontroli pozwala odpowiedzieć na pytanie czy coś jest dobre, czy złe.

Powody przeprowadzania auditów:

 • Aby zweryfikować to, czy system jakości organizacji nadal spełnia określone wymagania.
 • Aby ocenić system jakości organizacji na zgodność z wymaganiami normy dotyczącej systemu jakości.
 • Dla potrzeb wstępnej oceny nowego, potencjalnego dostawcy.
 • W ramach regularnego przeglądu dostawców na podstawie umowy kontraktowej, aby upewnić się, że ich systemy jakości nadal spełniają wymagania.

Mając na uwadze powód przeprowadzania auditu oraz jego przedmiot wyróżnia się typu auditów: audit systemu, audit procesu, audit wyrobu oraz audit dokumentacji.  Kolejna klasyfikacja auditów zależna jest od tego, kto kogo audituje, w jakim celu oraz z jakich powodów. Rozróżnia się audit pierwszej, drugiej oraz trzeciej strony.  Niezależnie od powodu, przedmiotu czy też rodzaju zespołu auditującego głównymi zasadami auditorów jest niezależność, systematyczność i ciągła obserwacja. Wśród pożądanych cech auditora wyróżnić należy etyczność, wytrwałość, otwartość, elastyczność, spostrzegawczość i uczciwość.

Views All Time
Views All Time
574
Views Today
Views Today
3

Komentarze są wyłączone.

 • Informacja o współpracy:

  Grupa AME ściśle współpracuje z Politechniką Łódzką:

  Katedrą Zarządzania Produkcją i Logistyki na Wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji
  www.woiz.p.lodz.pl
  Katedrą Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej
  www.kwm.p.lodz.pl